header

Čo potrebuješ vedieť a robiť, aby si bol spasený ?

1) Boh existuje bez ohľadu na vieru alebo neveru človeka. Boh je Svätý, Všemohúci, Všadeprítomný a Večný.

2) Človek je od Boha úplne závislý, je chudobný duchom, lebo v sebe nemá večný život. Za hriechy čaká človeka smrť - večné zatratenie v pekle. Biblia hovorí, že nikto nie je dobrý.

3) Ľudia sa vždy snažili nájsť vlastnú cestu k zmiereniu s Bohom. Tieto snahy sú však neúspešné.

* Konanie dobrých skutkov nezachráni človeka pred zatratením, lebo dobré skutky sú iba normou, ktorú Boh vyžaduje, problém je však v tom, že popri dobrých skutkoch človek vykoná aj hriechy.

* Človeka nezachránia náboženské úkony zasvätenia, rituály ani obrady.

* Človeka nezachráni múdrosť, poznanie, vzdelanie ani filozofia. Poznanie nevie odstrániť hriech.

* Človeka nezachráni návrat k prírode, lebo príroda neobsahuje milosť, iba energiu potrebnú pre život človeka ( jedlo, vzduch, teplo ...)

4) Boh sám našiel cestu, ako zachrániť človeka:

,,Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život." (Ján 3:16)

Boh dal pre záchranu ľudstva svojho Syna.

5) Boží Syn prijal podobu človeka (inkarnoval sa), prijal telo a dal sám seba ako obeť za hriechy ľudí.

6) Na to, aby obeť Ježiša Krista bola pre človeka účinná, musí sa Boží skutok záchrany reagovať.

Reakcia má nasledovné kroky:

a.) Človek musí veriť v zvesť evanjelia, že Ježíš zomrel za hriechy, vstal z mŕtvych a žije.

b.) Človek musí ústami vyznať Ježiša ako Pána a poprosiť ho o odpustenie hriechov.

,,Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie." ( Rim 10: 9 - 10)

7) Po tom, ako človek prijal spasenie, musia nasledovať ďalšie kroky.

Apoštol Peter povedal, čo treba urobiť:

,,... Čiňte pokánie a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha." (SK 2:38)

Prvým krokom po spasení je pokánie, kedy človek oľutuje a zanechá skutky, ktoré sú v rozpore s Božím slovom a naplní život skutkami, ktoré Boh vyžaduje.

Ďalším krokom je vhodný krst, kedy sa človek vierou a vyznaním stotožňuje so smrťou a vzkriesením Ježiša Krista.

8) Na to, aby človek mohol žiť svedecký život podľa Božej vôle, musí prijať Svätého Ducha.

Krst Ducha Svätého sa dokázateľne prejavuje hovorením v jazykoch.

9) Najdôležitejšou voľbou človeka je teda to, akého Boha uverí a bude mu slúžiť.

Veríme v Boha Biblie, Boha Abraháma, Izáka a Jákoba, Boha Otca, Boha Syna a Boha Ducha Svätého.

Druhou najdôležitejšou voľbou v živote človeka je, s ktorými ľuďmi bude tomuto Bohu slúžiť.

Preto Ťa pozývame do cirkvi !